Dogio LogoDogio Logo
Koiran omistajan vastuu

Koiran omistajan vastuu

Koirat tuovat omistajalleen paljon iloa, mutta mukana tulee myös vastuuta.

Lemmikkien omistajia koskevat erilaiset lait ja määräykset. Eniten koiranomistajien keskuudessa, varsinkin keväisin, puhututtaa koiran jätökset. Myös yleisesti keskustelupalstoilla tuntuu olevan paljon kirjoituksia koirien hallinnasta tai hallitsemattomuudesta.

Myös koiran kohteluun, elinolosuhteisiin ja koulutukseen on omat määräyksensä. Näiden avulla voimme huolehtia siitä, että jokaisella koiralla on riittävän hyvät elinolosuhteet ja turvata koiran hyvinvointi.

Eläinsuojelulakia uudistetaan parhaillaan. Edellinen laki on 20 vuotta vanha ja tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on sen jälkeen mullistanut ymmärrystämme eläimistä. Lue lisää uudesta lakiesityksestä http://www.elainsuojelulaki.fi

Tässä muutamia otteita tämän hetkisistä laeista, jotka koskevat koiran omistajia:

Järjestyslaki (27.6.2003/612)

14§ Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

  1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä;

  2. pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

  3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Metsästyslaki (615/1993)

Metsästyslaissa säädetään muun muassa koiran kiinnipitovelvollisuudesta. Metsästyslaki huolehtii siitä, että koirat eivät irtiollessaan vahingoita luontoa. Eläinten pesimäaikana koirat tulee pitää kytkettynä, jotta voidaan taata metsäneläimille rauhaisa pesintäaika.

Lain 8. luku 51-55§

51§ Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

53§ Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.

Eläinsuojelulaki (247/1996)

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojelulaki määrää eläinten pitopaikkaa, hoitoa ja kohtelua koskevista asioista.

5 § Eläinten hoito

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.

6 § Eläinten kohtelu

Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.

Rikoslaki 44 luku 15§

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa, on tuomittava eläimen vartioimatta jättämisestä sakkoon.