Dogio Logo Mobile
FBT - Function Based Training

FBT - Function Based Training

Funktioon perustuva koulutus (FBT) on menetelmä, jonka avulla selvitetään käyttäytymistä ylläpitäviä syitä (funktiot). FBT:n avulla opitaan ymmärtämään eläimen käyttäytymistä ja sen syitä sekä ennustamaan käyttäytymisen ilmenemistä. Sen avulla pystytään suunnittelemaan yksilöllinen koulutus, jonka avulla voidaan vähentää ei toivottua käyttäytymistä, lisätä toivottua käyttäytymistä ja opettaa tarvittaessa uusia taitoja.

FBT perustuu käyttäytymistieteeseen ja siinä hyödynnetään ABC analyysia (A=antecedent, ennakoivat tekijät. B= Behavior, käyttäytyminen. C= Consequence, seuraukset). Operantti käyttäytyminen ilmenee jonkin vaikutteen läsnäollessa ja joko vahvistuu tai heikkenee riippuen käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista.

FBT:ssä muokataan käyttäytymisen seurauksia

Koulutuksessa pääpaino on käyttäytymisen seuraamuksien muokkaamisessa, mutta tärkeää on huomioida myös käyttäytymistä edeltäviä signaaleja ja vaikutteita. Seuraukset toimivat käyttäytymistä ylläpitävinä ja motivoivina tekijöitä, mutta ennakoivat tekijät taas auttavat meitä ennakoimaan milloin käyttäytymistä ilmenee. Ennen koulutusta selvitetään, miten eläin käyttäytyy kyseisissä tilanteissa, missä olosuhteissa, missä olosuhteissa käytöstä ei ilmene lainkaan ja mitä eläin käyttäytymisellään saa aikaan (joko saavuttaa tai pääsee pois). Ennen koulutuksen alkua on tärkeää tietää myös mitä haluat eläimen tekevän kyseisen käyttäytymisen sijaan.

###“Jos käytöksellä ei olisi eläimelle jotain merkitystä, niin ei eläin toistaisi sitä”

Koulutuksessa ei keskitytä pelkästään ongelmalliseen käyttäytymiseen vaan ongelmalliseen ympäristöön ja tilanteeseen, koska käyttäytyminen on vain osa kyseistä ympäristöä. Muuttamalla ympäristössä olevia vaikutteita -edeltäviä tekijöitä ja käyttäytymistä ylläpitäviä seurauksia (funktiot) – voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen ja muuttaa sitä. Mikäli koulutuksessa keskitytään vain käyttäytymiseen, ei välttämättä saada kokonaisvaltaista muutosta ongelmalliseen käyttäytymiseen. Tärkeää on keskittyä yksilöön kokonaisuutena ja ymmärtää käyttäytymisen syitä. Jos käytöksellä ei olisi eläimelle jotain merkitystä, niin ei eläin toistaisi sitä.

Miten käyttäytymistä ylläpitävä tekijä saadaan selville?

Otetaan esimerkkinä käyttäytymisongelmista yleisin, ohitusongelmat. Usein ohitusongelmiin käytetyissä koulutusmenetelmissä käytetään koiralle palkkiona makupaloja oikeasta käyttäytymisestä. Ajatus ja tapakin on oikea, mutta se ei tarkoita, että makupalat olisivat paras vaihtoehto vahvisteeksi muuttamaan koiran käytöstä.

Koira haukkuu vastaantuleville koirille. Toinen koira menee ohi ja matka jatkuu ja haukkuminen loppuu. Mikä on käyttäytymisen funktio?

FA ohitus

  1. Saako koira aikaiseksi haukkumisellaan toisen koiran poistumisen?
  2. Onko koira innokas ja haluaa leikkimään toisen koiran kanssa, mutta turhautuu kun ei pääse tervehtimään kaveria?
  3. Koiraa pelottaa ja haluaisi lisää tilaa ja mahdollisuuden paeta tilanteesta?
  4. Joku muu?

Funktionaalinen analyysi (FA)

FBT:ssä käyttäytymistä ylläpitävä syy selvitetään funktionaalisen analyysin avulla. Funktionaalista analyysia käytetään käyttäytymisanalyysissa selvittämään vaikutteen ja käyttäytymisen yhteyttä, eli käyttäytymistä motivoivaa ja ylläpitävää tekijää. FA tavoitteena on selvittää ne olosuhteet, joissa käyttäytymistä esiintyy/ei esiinny ja ennen kaikkea tilanteet, jossa sen esiintyvyys lisääntyy/vähenee. Funktionaalinen analyysi voidaan toteuttaa luonnollisessa ympäristössä, jossa saadaan luotettavia tuloksia käyttäytymisen funktiolle. FA:n avulla siis selvitetään yksilöllisesti mitä eläin käyttäytymisellään tavoittelee ja mikä lisää eläimen käyttäytymistä.

Mitä koulutuksessa tapahtuu?

FBT:ssä koulutuksen tarkoituksena on korvata funktion ylläpitämä käyttäytyminen halutulla vaihtoehtoisella käyttäytymisellä hyödyntäen samaa vahvistetta, joka ylläpitää ei toivottua käyttäytymistä. Tarkoituksena on rakentaa koulutus niin, että ongelmakäyttäytymisestä tulee eläimelle tehotonta, jopa merkityksetöntä eikä sillä enää saavuta samaa lopputulosta kuin aiemmin, koska vaihtoehtoinen käyttäytyminen antaa saman tai jopa useamman vahvisteen.

Käyttäytymisen automaattivahvistuminen ja koiran hyvinvoinnin huomioiminen koulutuksessa.

Jos koiran annetaan vain toistaa käytöstä ja ympäristössä ei tapahdu muutoksia, mitä tapahtuu?

FA automatic

FBT:ssä selvitetään myös käyttäytymisen automaattisen vahvistamisen mahdollisuus. Automaattisesti vahvistuva käyttäytyminen tarkoittaa sitä, että käyttäytyminen ei ole tilannesidonnaista vaan automaattisesti eli itseään toistamalla vahvistuvaa. Tällöin on tärkeää tarkastella käyttäytymisen lisäksi eläimen hyvinvointitekijöitä. Kun käytöstä lähdetään muuttamaan, huomioidaan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Susan Friedmanin Humane Hierarchy -mallin mukaisesti. Koulutus onnistuu vain, kun eläin on terve ja oppimisympäristö on eläimelle suotuisa.

FBT on kokonaisvaltaisesti eläimen hyvinvointiin vaikuttava koulutusmenetelmä

FBT:n avulla pystytään rakentamaan yksilöllinen koulutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon eläimen käyttäytymistä ylläpitävät vahvisteet ja yksilön tavoittelema lopputulos sekä ympäristössä esiintyvät vaikutteet, jotka laukaisevat käyttäytymisen. Koulutus huomioi myös omistajan koulutukselliset taidot ja lisää omistajan ymmärrystä eläimen käyttäytymisestä ja auttaa ennakoimaan eläimen käytöstä. Lisäksi koulutuksessa käytetään vahvistetta, jonka eläin itse määrittää. FBT on kokonaisvaltaisesti eläimen hyvinvointiin vaikuttava koulutusmenetelmä, jonka avulla pystyt muuttamaan eläimen käyttäytymistä haluttuun suuntaan eläimen määrittämien vahvisteiden avulla.