Dogio Logo Mobile
Dog mythbusters: #2 Vanha koira ei opi uusia temppuja

Dog mythbusters: #2 Vanha koira ei opi uusia temppuja

Oppiminen on käyttäytymisen muuttamista, joka kestää edes hetken. Koiran opettaminen tarkoittaa siis sitä, että koiralle luodaan mielleyhtymiä eri asioiden välille. Tätä kutsutaan ehdollistumiseksi. Eläinten oppimista on tutkittu jo yli 100-vuotta. Tunnetuimpia eläinten käytöstutkimuksia ovat varmasti Pavlovin koirakokeet.

Koiran geenit luo rajat oppimiselle

Koiran geeniperimä lajina ja yksilönä luo tietyt rajat koiran oppimiselle. Koiran käyttäytyminen perustuu siihen, minkälaisia seuraamuksia kukin asia tuottaa. Koira lisää sellaista toimintaa, jonka se kokee palkitsevana tai hyödyllisenä ja sellainen toiminta vähenee, jolla on koiran kannalta epämiellyttäviä seurauksia. Koira yrittää saada hyvät asiat alkamaan (positiivinen vahvistaminen), pahat loppumaan (negatiivinen vahvistaminen), välttää hyvien asioiden loppumisen (negatiivinen heikenne) ja pahojen asioiden alkamisen (positiivinen heikenne).

Erot koirien oppimisessa

Koirien välillä on eroja siinä, miten nopeasti ne oppivat ja kuinka hyvin ne muistavat oppimansa. Koirat oppivat helpommin sellaisia tehtäviä, jotka jo valmiiksi muistuttavat niiden luontaista käyttäytymistä. Esim. paimenkoira oppii helpommin tehtäviä, joissa tarvitaan yhteistyötä ihmisen kanssa, koska tätä ominaisuutta tarvitaan paimennustehtävissä.

Ympäristö muokkaa koiran käyttäytymistä

Koira oppii koko ajan. Myös ympäristö tarjoaa koiralle kannattavia ja epämiellyttäviä asioita, jotka muokkaavat koiran käyttäytymistä. Oppimishistoria tarkoittaa koiran kokemia tilanteita ja niiden seurauksia sen koko elämän ajalta. Mitä vanhempi koira on kyseessä, sitä vahvempi käsitys sillä on erilaisista tilanteista. Vanhat koirat ovat usein tottuneet pääsemään päämääräänsä tietyn käyttäytymisen kautta ja tällöin näiden käsityksien muuttaminen on haastavampaa. Täysin uusien käytösten, kuten maahanmenon, opettaminen vanhalle koiralle voi olla yhtä helppoa kuin nuorelle koiralle, sillä vanhoilla koirilla ei ole uusien asioiden oppimisesta ennestään kokemusta. Jos koiralla kuitenkin on oppimistilanteesta epämiellyttävä oppimishistoria, kuten rankaisujen käyttö, opetus on tällöin vaikeaa. Myös stressi vaikuttaa koiran oppimiseen ja tällöin oppiminen hidastuu tai sitä ei tapahdu ollenkaan.

Kun koira vanhenee...

Itävallassa tehdyn tutkimuksen mukaan, koirien on vaikeampaa muuttaa vanhoja tapojaan tai oppimiaan asioita. Myös oppiminen hidastuu vanhimmiten, joten koira tarvitsee paljon toistoja oppiakseen uuden käytöksen.